เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเจดีย์ ม.2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือเจดีย์ยุทธหัตถี  แห่งนี้มิใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยว หากแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติ ไทย   สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะ พระมหาอุปราชาของพม่า ทำให้อยุธยาเป็นอิสระจากพม่า  จากประวัติศาสตร์ และหลักฐานแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เชื่อได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทำสงครามยุทธหัตถี พื้นที่ไร่นาของชาวบ้านย่านนี้เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงคราม ทั้งเครื่องศาสตราวุธ เครื่องประดับช้างม้า ลูกประคำม้า เครื่องประดับช้าง ตราม้าศึกษา ลูกปืนทั้งที่ยิงแล้วและที่ยังไม่ได้ยิง อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่จากรูปแบบศิลปะทราบว่าสร้างขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถูป เชื่อว่าเป็นสถูปที่สร้างเพื่อบรรจุพระศพของพระมหาอุปราชา และมีการขุดพบโครงกระดูก 1 โครงภายในเจดีย์เก่าแก่องค์นี้ ห่างออกไปเพียง 500 เมตร มีเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์อยู่กลางทุ่ง ตามปกติการสร้างเจดีย์จะต้องสร้างขึ้นที่วัด แต่เจดีย์สามองค์นี้สร้างไว้กลางทุ่งใกล้กับเจดีย์เก่าแก่องค์แรก  เชื่อได้ว่าเจดีย์สามองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะแต่ดวงวิญญาณของ เหล่าทหารแม่ทัพนายกองล้มตายจากการศึกในครั้งนี้ ทั้งพม่ารามัญและไทย และยังมีหลักฐานอีกมากมาย รายละเอียดอีกมากมายจะนำเสนอให้ได้ชมกันไม่นานนี้

ภายในบริเวณมีอาคารแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาต่างๆ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านพบจากพื้นที่บริเวณนี้เก็บแสดงไว้ในตู้โชว์ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา  อาคารถัดมาคือห้องพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีวีดีทัศน์เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว เฉพาะห้องนี้เสียค่าบำรุงคนละ 20 บาท

พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นสถานที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตำบลดอนเจดีย์จังหวัดกาญจนบุรี และข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี รวมทั้งมีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบภายในบริเวณโบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสงครามไทยกับพม่า(หงสาวดี)ในสมัยอยุธยา ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่กระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เชื่อกันว่า เป็นเจดีย์ยุทธหัตถี ที่สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชา กษัตริย์แห่งพม่า
ดังปรากฎหลักฐานพอสรุปได้ดังนี้

1. ในพื้นที่บริเวณเจดีย์ยุทธหัตถี และ บริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านพบ กระดูกช้าง กระดูกม้า กรามช้าง
กระโหลกช้าง และกระดูกคน มากมาย ซึ่งแสดงว่า สถานที่แห่งนี้ จะด้องเป็นสถานที่กระทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่ หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคงไม่มีกระดูกมากมายเช่นนี้

2. ชาวบ้านดอนเจดีย์ พบ เครื่องศาสตรวุธ เครื่องม้า เครื่องช้าง ซึ่งประกอบด้วย หอก ดาบ ยอดฉัตรโกลนม้า ขอสับช้าง โซ่ล่ามช้าง แป้นครุฑจับนาค ปัจจุบันสิ่งของเหล่านี้แสดงไว้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

3. ชาวบ้านดอนเจีย์ส่วนใหญ่ ใช้นามสกุล คชายุทธ มาลาพงษ์ และ ดอนเจดีย์ นามสกุลเหล่านี้มีความหมายเกี่ยวข้องกับองค์เจดีย์แห่งนี้ และการตั้งนามสกุลได้ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มในการค้นหาเจดีย์ยุทธหัตถี

4. ชื่อตำบล ตะพังตรุ หนองสาหร่าย ที่ระบุใน พระราชพงศาวดารเป็นสถานที่ ที่มีอยู่ใน
อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งแต่เดิมขึ้นอยู่กับแขวง เมืองสุพรรณบุรี ต่อมาภายหลังได้มีการแบ่งเขตการปกครอง โดย อ.พนมทวน มาขึ้นอยู่กับ จ.กาญจนบุรี เมื่อสมัยรัชกาลที่ 3

5. เส้นทางการเดินทัพของ พม่า-ไทย โดยทัพ พม่า จะข้ามมาทางด่านเจดีย์ 3 องค์ ผ่านทุ่งลาดหญ้า ผ่านเขาชนไก่ผ่านเมืองกาญจนบุรีเก่า ผ่านปากแพรก ผ่านบ้านทวน ผ่านอู่ทอง สุพรรณบุรี ผ่านป่าโมก เข้า อยุธยา จะเห็นได้ว่า เจดีย์ยุทธหัตองค์นี้ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินทัพ คือ ที่อำเภอ พนมทวน

6. เจดีย์ยุทธหัตถีองค์นี้ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดช้าง จ.อยุธยา ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ว่า เจดีย์องค์นี่น่าจะสร้างในสมัย อยุธยา

7.ในพงศาวดาร ได้กล่าวไว้ว่าช้างศีกได้กลิ่นน้ำมันคชสารก็ ตกมัน ตลบปะปนกันเป็นอลหม่านพลพม่ารามัญ ก็โทรมยิงธนู หน้าไม้ ปืนไฟระดมเอาพระคชสารสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวทั้งสองพระองค์ และ ธุมาการตลบมืด เป็นหมอกมัวไป แสดงว่าที่ทรง
กระทำยุทธหัตถีพื้นที่จะด้องเป็น ดินปนทราย จึงมีฝุ่นคลุ้งไปทั่ว จากพงศาวดารที่กล่าวมาทำใำห้สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณเจดีย์ยุทธหัตถีแห่ง นี้ เนื่องจากบริเวณรอบองค์เจดีย์ เป็นที่ดอน และดินปนทรายซึ่งมีหลักฐานประจักษ์คือ หมู่บ้านที่ติดกับองค์พระเจดีย์ ชื่อว่า หมู่บ้านหลุมทราย แสดงว่าพื้นทีแถบนั้นต้องมีทรายมาก

8. ที่ดอนเจดีย์แห่งนี้มีต้นข่อย ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นข่อยที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ห่างจากเจดีย์ ประมาณ 100 เมตร ดังพระราชพงศาวดาร กล่าวไว้ว่าครั้งเหลือบไป ฝ่ายทิศขวาของพระหัตถ์ ก็เห็นช้างเศวตฉัตรหนึ่งยืนอยู่ ณ ฉายาข่อย มีเครื่องสูงและทหารหน้าช้างมากก็เข้าพระทัยถนัดว่า ช้างมหาอุปราชา พระเจ้าอยู่หัวทั้งสอง ก็ขับพระคชสารตรงเข้าไป ทหารหน้าข้าศึกก็วางปืนจ่ารงคมณฑกนกสับตระแบงแก้ว ระดมยิง มิได้ต้องพระองค์และคชสาร สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า ตรัสร้องเรียกด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า ” พรเจ้าพี่ เราจะยืนอยู่ในร่มเล่า เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็น เกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไป ไม่มีกษัตริย์ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว” พระมหาอุปราชา ได้ฟังดังนั้นแล้วละอายพระทัย มีขัตติยราชมานะก็ป้ายพระคชสารออกรบ

9. เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฟันพระมหาอุปราชา ขาดคาคอช้างแล้ว ทัพไทยได้ไปทันพอดี จึงไล่ฆ่าฟันทหารพม่าอย่างหนัก จาก ตะพังตรุ ถึง กาญจนบุรี คาดว่า ทหารไทยฆ่าทหารพม่า ประมาณ 20,000 คนจับช้างใหญ่สูง 6 ศอก ได้ 300 เชือก ช้างพลายพัง 500 เชือก ม้าอีก 2,000 เศษจะเห็นได้ว่า จากเจดีย์ยุทธหัตถี บ้านดอนเจดีย์ไปกาญจนบุรี มีระระทางประมาณ 20กิโลเมตรจึงเป็นไปได้ที่ทหารไทยจะไล่ฆ่าฟันทหารพม่าในวันเดียวถึงเมือง กาญจนบุรีซึ่งระยะทางห่างกันไม่มากนัก

10. ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ วันวลิต ได้กล่าวไว้ว่า ในการกระทำยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาได้ กระทำใกล้กับวัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งจะตรงกับสภาพพื้นที่เจดีย์ยุทธหัตถี บ้านดอนเจดีย์แห่งนี้ยังมีวัดร้าง อยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ปัจจุบันคือ วัดบ้านน้อย และยังมีเจดีย์ โบสถ์เก่าแก่ให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้

จากหลักฐานดังที่ได้กล่าวอ้างมานี้ น่าจะเป็นที่ยืนยันได้ว่า เจดีย์ยุทธหัตถีบ้านดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นเจดีย์องค์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาเมื่อ พ.ศ.2135

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันที่ 25 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันที่ 26 เม.ย.เป็นวันประกาศอิสรภาพ ถือเป็นวันสำคัญของชาติ และชาวกาญจนบุรี จังหวัดจึงร่วมกับ อ.พนมทวน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ซึ่งได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549-2552 โดย อ.พนมทวน จัดขึ้น ต่อมาจังหวัดได้เข้ามาดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระราชวงศ์, การจัดการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, การจำหน่ายสินค้า OTOP ,สินค้าธงฟ้า และสินค้าการเกษตร,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตะกร้อลอดห่วง, การชกมวยคาดเชือกไทย-พม่า

การเดินทาง
จากกาญจนบุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 จากกาญจนบุรีไปประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระยะทาง 4 กิโลเมตร มีป้ายบอกชัดเจน ถนนดีสะดวกสบาย
 
แผนที่ google map
 
ห้องภาพ
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • รวบรวมภาพสวย เล่าเรื่องดินแดนสวรรค์ตะวันตก จากหลากหลายมุมมองที่ชวนชม อ่านต่อ >>
 • บันทึกการเดินทาง
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
  จากคุณ : ฟองฟ้า ละอองเมฆ

 • รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  แกงป่า, เห็ดโคน, ปลาคัง, ปลาเค้า, กุ้งแม่, ปลาแม่น้ำสดๆ, อาหารป่า, ผัดไทไม่ใส่เส้น, ข้าวเหนียวงาขนมทองโย๊ะ, ขนมจีนมอญ ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • บ้านหนองขาว
 • วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย
 • ต้นจามจุรียักษ์
 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
  กระทรวงวัฒนธรรม
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  Bookmark and Share
   
  B10 
  B11 
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นกาญจนบุรี
  ข่าวท่องเที่ยวกาญจนบุรี
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก แพ รีสอร์ท
  รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
    > โฆษณากับเรา
    > พันธมิตร(Partner)กับเรา
    > สะสมแต้ม ไพลินพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9-A10 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home